Obchodní podmínky

vycházející z ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku

Dodavatel: 

V-systém elektro, divize společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25029673
provozovna Rubešova 626, 256 01 Benešov
zastoupená Ing. Janem Pešoutem, ředitelem divize V-systém a Jánem Šnircem, senior controllerem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601
e-mail: polinka@polinka.cz, tel. +420 737 242 473, www.polinka.cz

1. Definice pojmů a základní ujednání

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.polinka.cz.

1.2 Dodavatel je právnická osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy a jejím plnění činí právní jednání v rámci své podnikatelské činnosti. Dodavatel Odběrateli dodává Předmět koupě (zboží nebo služby).

1.3 Odběratel – spotřebitel je každý Odběratel uzavírající Kupní smlouvu s Dodavatelem dle VOP, nejedná-li se o Odběratele uvedeného v čl. 1.4 VOP. Je-li Odběratel – spotřebitel dle výše uvedené definice, řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Odběratel – jiný subjekt je Odběratel uzavírající Kupní smlouvu s Dodavatelem dle VOP, který je podnikatelem a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Je-li Odběratel – jiný subjekt dle výše uvedené definice (v tomto čl.), vztahy neupravené VOP se řídí OZ, přičemž podle § 2158 odst. 1 OZ platí, že ustanovení § 2158 až § 2174 OZ se nepoužijí. 

1.5 Kupní smlouva se uzavírá zadáním objednávky Odběratelem a jejím potvrzením Dodavatelem. Kupní smlouva obsahuje informaci o Předmětu koupě a informace o způsobu jeho úhrady a doručení. 
Kupní smlouva se automaticky uzavírá v českém jazyce. V jiném případě je toto nutné dohodnout předem.
Postup uzavření Kupní smlouvy a práva a povinnosti z uzavření Kupní smlouvy vznikající Odběrateli a Dodavateli jsou upřesněny v čl. 2.

1.6 Předmětem koupě se rozumí standardní zboží a jeho součásti či standardní služby nabízené ke koupi v aktuálním ceníku nebo nestandardní zboží a jeho součásti či nestandardní služby nabízené v písemných návrzích Dodavatele. Označení standardního zboží a popis jeho hlavních vlastností a standardních služeb je uvedeno na internetových stránkách Dodavatele v ceníku. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je standardní zboží připraveno z dřevní hmoty z aktuální těžby a není vhodné pro přímé spalování a před použitím musí být vysušeno či vhodně uskladněno. Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách Dodavatele nebo v jeho sídle. Nestandardní zboží a služby je zboží upravené dle požadavků Odběratele či zboží a služby dodávané jednorázově, pokud se na takové možnosti Dodavatel a Odběratel dohodnou. Od kupní smlouvy na nestandardní zboží či služby Odběratel nemůže odstoupit.

1.7 Kupní cena se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem Dodavatele platným v den objednání. Rozhodující jsou informace v potvrzení objednávky Dodavatele. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny vždy včetně DPH. Dodavatel je plátcem DPH. Uváděné ceny jsou ceny bez dopravného k vyzvednutí nebo odeslání ze sídla Dodavatele. K ceně je připočítáváno dopravné, není-li dohodnuto jinak (např. osobní odběr), podle pravidel stanovených níže v čl. 4 těchto VOP.

1.8 Souhlas s VOP: Odesláním objednávky Odběratel potvrzuje, že se s VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.

2. Uzavření kupní smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Postup při uzavření Kupní smlouvy: Odběratel zadá objednávku produktů či služeb Dodavateli. Objednávka Odběratele je zároveň návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu Dodavatelem a to závazným potvrzením objednávky ze strany Dodavatele. Odběratel a Dodavatel se výslovně dohodli, že Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky a odchylují se tak od ustanovení OZ.

2.2 Objednávka Odběratele a potvrzení objednávky ze strany Dodavatele se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi Odběratelem a Dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy.

2.3 Technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy při použití elektronických prostředků jsou součástí postupu zadávání objednávky v internetovém obchodě Dodavatele.

2.4 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné.

2.5 Uzavřením Kupní smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat Odběrateli Předmět koupě a Odběratel Předmět koupě převzít a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu řádně a včas, tedy Kupní cenu a dopravné, je-li účtováno, a to v souladu s podmínkami dohodnutými v Kupní smlouvě a v souladu s VOP.

2.6 Dodavatel se zavazuje, že plnění Kupní smlouvy ve prospěch Odběratele bude bezvadné a v souladu s platným právním řádem České republiky. Dodání Předmětu koupě bude provedeno na adresu uvedenou Odběratelem při zadání objednávky  a v potvrzení Dodavatele.

3. Platební podmínky

3.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Odběratel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:
● v hotovosti při převzetí zboží v případě osobního odběru či v případě zaslání zboží na dobírku
● bankovním převodem na účet Dodavatele formou zálohové platby splatné před dodáním zboží
● bankovním převodem na účet Dodavatele se splatností po dodání zboží, je-li to předem sjednáno

3.2 Dodavatel si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem. Dodavatel dodá Odběrateli zboží po připsání částky na účet.

3.3 Cena zboží je platná v době expedice zboží, resp. v době platby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

4. Dopravné a balné

4.1 Odběrateli je ke Kupní ceně zboží účtováno dopravné a manipulace dle ceníku Dodavatele, platného v den zadání objednávky Odběratelem.

4.2 Dodavatel určuje počet km dle plánovače tras na www.mapy.cz. Doprava je účtována z výrobního skladu Dodavatele do místa Odběratele.

4.3 Odběratel je povinen uhradit dopravné i v případě, že zboží od přepravní firmy nepřevezme z důvodu na své straně.

5. Termín a Dodání zboží

5.1 Za dodání zboží je považován buď osobní odběr Odběratelem v sídle Dodavatele či odeslání zboží Dodavatelem na dohodnutou adresu v ČR, tedy předání zboží Dodavatelem přepravní firmě, za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a v souladu s VOP. Je-li Odběratelem požadováno doručení do země mimo ČR, musí být toto a náklady na dodání předem dohodnuté a odsouhlasené s Dodavatelem.

5.2 Jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude Odběratel informován e-mailem nebo telefonicky o termínu převzetí. V případě, že Odběratel objedná zboží s dopravou Dodavatele, bude doprava zkalkulována a o její výši bude Odběratel předem informován. 

5.3 V případě, že si Odběratel objedná zboží v množství, které nemá Dodavatel v okamžik objednávky k dispozici, Dodavatel upřesní Odběrateli lhůtu, ve které je schopen takové zboží dodat.

5.4 Nestandardní zboží je dodáváno v termínu dohodnutém mezi Dodavatelem a Odběratelem v Kupní smlouvě.

5.5 V případě, že Odběratel objedná zboží dlouhodobě předem, nebude Dodavatel konkrétní produkt vzhledem k omezeným skladovacím prostorám skladovat do doby expedice. Dodavatel dodá Odběrateli zboží, které bude aktuálně připravené (čerstvě naštípané.)

6. Převzetí zboží

6.1 Odběratel je povinen při převzetí zásilky provést její kontrolu s cílem zjistit, zda je obal neporušený, zboží je v souladu s objednávkou a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Toto stvrzuje podpisem Dodacího listu v případě osobního odběru či způsobem stanoveným přepravní firmou. Osobním převzetím odběratel potvrzuje, že souhlasí s množstvím, kvalitou a vlastnostmi dodaného dřeva a je si vědom druhové skladby, vlhkosti dřeva, délky a velikosti polen. 

6.2 Pokud jsou při převzetí zásilky Odběratelem zjištěny zjevné znaky poškození nebo zboží neodpovídá sjednanému obsahu, Odběratel není povinen zásilku převzít, sepíše s přepravcem zápis o škodě a bez zbytečného odkladu Odběratel o této skutečnosti informuje Dodavatele. Pokud Odběratel poškozenou zásilku od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu informuje Dodavatele. Odběratel nesmí se zásilkou nijak manipulovat, musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena a zaslat Dodavateli fotodokumentaci poškození.

6.3 Odběratel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky zkontrolovat její úplnost a v případě nedostatků je toto Odběratel povinen do 24 hodin od převzetí zásilky reklamovat u Dodavatele. Neobdrží-li Dodavatel žádnou písemnou reklamaci do uplynutí 24 hodin od převzetí zásilky Odběratelem, je zásilka Dodavatelem považována za dodanou bez závad. 

6.4 Odběrateli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně Dodavatel v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizováním reklamace zboží poškozeného přepravou.

6.5 Pokud Odběratel neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované Dodavatelem), nese Odběratel ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody Dodavatele tím není dotčeno. .Zboží zůstává majetkem Dodavatele, pokud jej Odběratel neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za
opakované náhradní doručení.

6.6 Pokud Odběratel nepřevezme zaplacené zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má Dodavatel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky Dodavatel uplatní u Odběratele formou započtení oproti vracené kupní ceně. potvrzení storna ze strany Dodavatele).

7. Vlastnické právo

7.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením Kupní ceny a dopravného, je-li účtováno. 

7.2 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na Odběratele dodáním.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 V souladu s § 1829 odst. 1 OZ má Odběratel – spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od Kupní smlouvy na koupi standardního zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele a to e-mailem, popř. telefonicky, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží Odběratelem. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Odběratel – spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě Odběratel – spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží a náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno, nebo jeví známky opotřebení a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nekompletní nebo má známky opotřebení či používání podle předchozí věty, bude Odběrateli – spotřebiteli vrácena peněžní částka, kterou od něj Dodavatel za zboží obdržel, snížená o náklady vynaložené Dodavatelem na uvedení zboží do původního stavu. Jedná se o kupní cenu zboží, náklady na dopravu se nevrací. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Dodavateli.

8.2 V případě, že se Odběratel – spotřebitel rozhodne odstoupit od Kupní smlouvy, doporučuje Dodavatel následující postup:
Odběratel – spotřebitel formou jednostranného právního jednání ve výše uvedené lhůtě zašle oznámení o odstoupení od smlouvy e-mailem Dodavateli na adresu polinka@polinka.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede datum zadání objednávky, číslo objednávky dle potvrzení Dodavatele a číslo bankovního účtu pro vrácení peněžní částky. Dodavatel potvrdí Odběrateli – spotřebiteli přijetí oznámení o odstoupení bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od smlouvy Odběratel – spotřebitel doručí Dodavateli na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní Odběratel – spotřebitel Dodavateli zboží odešle. Odběratel je povinen zboží doručit kompletní, nepoškozené, v originálním obalu, řádně zabalené, s přiloženou kopií dodacího listu či daňového dokladu a řádně vyplněným formulářem k Oznámení o odstoupení od smlouvy (ke stažení zde: Formular_odsoupeni_od_smlouvy_POLINKA). 

8.3 Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy je k dispozici na internetových stránkách Dodavatele nebo v jeho sídle.

8.4 Peněžní prostředky, které Dodavatel od Odběratele – spotřebitele za zboží obdržel, budou vráceny ve shodě s čl. 8.1 na bankovní účet uvedený Odběratelem – spotřebitelem v Oznámení o odstoupení, nebude-li výslovně dohodnuto jinak, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do čtrnácti dnů od obdržení vráceného zboží. 

8.5 Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti zboží není možné objednané zboží Odběrateli dodat. O případném zrušení objednávky bude Odběratel informován telefonicky nebo e-mailem. 

8.6 Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- změnila se výrazným způsobem cena zboží
- při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.) 

8.7 V případě, že tato situace nastane, Dodavatel bude Odběratele neprodleně informovat. Pokud bylo zboží Odběratelem již zaplaceno a nebude akceptováno náhradní plnění, budou Odběrateli po provedení storna peníze převedeny zpět na účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany Dodavatele).
V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Dodavatel Odběratele informovat o nové skutečnosti a po odsouhlasení bude Odběratel vyzván k neprodlené úhradě rozdílu ceny. Dodavatel dodá zboží Odběrateli po obdržení doplatku. Bude-li Odběratelem zaplacena částka vyšší, Dodavatel převede rozdíl na účet Odběratele, pokud nebude domluveno jinak.

9. Záruka za jakost, práva z vadného plnění (reklamace) a reklamační řád

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy v § 2161 OZ. Žádost o uplatnění práva z vady (reklamaci) může Odběratel uplatnit u Dodavatele elektronickou či písemnou formou na adrese jeho provozovny v Rubešova 626, 256 01 Benešov. Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu. 

9.2 Dodavatel zodpovídá Odběrateli – spotřebiteli za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li jednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží. Pokud není uvedeno jinak, dodané dřevo je vyrobeno z dřevní hmoty z aktuální těžby, tj. s vlhkostí, která není vhodná pro přímé spalování.
- se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- je v odpovídajícím množství, jakosti, míře nebo hmotnosti,
- zboží vyhovuje požadavkům právním předpisům.

9.3 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může Odběratel – spotřebitel požadovat dodání nového produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti produktu, může Odběratel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Odběratel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jde-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Odběratel
– spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nový produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Odběrateli – spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.4 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Odběratel upozorněn v Kupní smlouvě.

9.5 Práva z vadného plnění Odběrateli nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou prováděnou Odběratelem nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Odběratelem.

9.6 U věcí prodávaných za nižší cenu (např. zboží z doprodeje apod.) neodpovídá Dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

9.7 Dodavatel si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

9.8 Posouzení žádosti (reklamace) včetně zjednání nápravy (viz čl. 9.3) bude provedeno nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva, pokud se Dodavatel s Odběratelem – spotřebitelem nedohodnou na jiné lhůtě.

10. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

10.1 Ochrana osobních údajů Odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako “osobní údaje“). Osobní údaje Odběratelů nebudou poskytnuty třetí osobě ani použity pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.polinka.cz. bez souhlasu nositelů těchto dat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.3. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Odběratel souhlasí se zasíláním informací a obchodní sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Odběratele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

11.2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Nové znění bude k dispozici na internetových stránkách.

Podmínky platné od 1.11.2023

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu polinka.cz nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: